Kategorier
datavisualisering epidemiologi mikrobiologi plotly

TBE i Sverige 2004 – 2020

Hur vanligt är TBE i Sverige? Vad är TBE? Hur mår man om man får det? Var är TBE vanligast? Det är några av frågorna jag tänkte försöka besvara så konkret som möjligt i det här inlägget. Jag hade helt enkelt tänkt berätta allt du behöver veta om TBE-statistiken i Sverige – och lite till.

Vad är TBE?

TBE står för tick-borne encephalitis dvs fästingburen encefalit, och encefalit betyder hjärninflammation. TBE är namnet på sjukdomen som orsakas av en typ av virus som kallas flavivirus. Flavus betyder gul på latin och virussläktet är döpt efter gula febern.

Människor kan smittas av viruset efter att ha blivit bitna av en fästing som bär på viruset. Långt ifrån alla fästingar är infekterade med TBE-virus. I områden där TBE är vanligt räknar man med att 0,2 till uppemot 5 % av fästingarna bär på viruset12.

Du kan inte bli smittad av en annan person som är sjuk: TBE smittar inte mellan människor3.

Hur mår man om man får TBE?

De allra flesta som får TBE märker ingenting alls eller får feber en kort period. Mellan 25 och 30 % av de som blir infekterade med viruset blir så sjuka att de söker vård. Då handlar det om symtom från det centrala nervsystemet (CNS). Man kan uppleva skakningar, huvudvärk, problem med hörseln, kräkningar, ökad känslighet för ljud och ljus, svårigheter med talet och/eller drabbas av förlamningar i olika delar av kroppen.

Det är vanligt att sjukdomen har två faser: 1–2 veckor efter fästingbettet får man feber och ont i kroppen (muskelvärk), men det varar bara några dagar och man mår därefter bättre. Efter ytterligare en tid kommer andra fasen med hög feber och olika symtom från CNS.

Vissa symtom som t ex förlamning, koncentrationssvårigheter och minnesproblem kan bestå även efter att man blivit fri från infektionen. Det finns alltså risk att man inte bli helt återställd14.

Hur vanligt är TBE?

De senaste 10 åren har mellan 200 och 400 fall per år rapporterats till Folkhälsomyndigheten i Sverige. Under perioden 2004 till 2020 var det årliga antalet som lägst under 2005 med 138 fall. Året med hittills flest antal fall var 2017 med 391 fall.

Histogram in reds of total TBE cases in Sweden
Figur 1. Antalet fall av TBE per år i Sverige (2004 – 2020) markerade med årlig incidens per 100 000 inv. Källa: Folkhälsomyndigheten. Klickbar bild.

Ovan ses ett histogram (figur 1) över det årliga totala antalet fall av TBE i Sverige från 2004 till 2020. Staplarnas färg står i proportion till den årliga incidensen enligt gradienten till höger. Incidensen är beräknad per 100 000 invånare i Sverige för respektive år. Klicka på bilden för att prova den interaktiva html-filen! Om du vill lära dig att själv bygga stapeldiagram och histogram av den här sorten rekommenderar jag det här inlägget.

Incidens och datakälla

För att förstå vad incidens är för typ av mått och hur det fungerar rekommenderar jag det här inlägget som också handlar om TBE. Där får du lära dig att bygga egna diagram med Python och Plotly Graph Objects. Det är samma tekniker som använts till att skapa visualiseringarna i den här artikeln.

TBE är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och varje år publicerar Folkhälsomyndigheten statistik från alla Sveriges regioner. Det är därifrån statistiken i det här inlägget (och många andra inlägg på bloggen) kommer5.

Blir TBE vanligare?

Ja, antalet fall av TBE har ökat i Sverige sedan sjukdomen blev anmälningspliktig6. Nedan ses en linjär regressionsanalys, beräknad med ordinary least squares (OLS) i Python (figur 2). Även med detta sätt att räkna ser man en tydligt ökande trend.

Scatter plot with regression trend
Figur 2. Trend för antalet TBE-fall i Sverige 2004 – 2020 beräknat med ordinary least squares (OLS), n = 17. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Var är TBE vanligast?

I Sverige är TBE vanligast i Svealand och Götaland. Närmare bestämt i skärgårdarna i Uppland och Sörmland samt kring Mälaren. Sjukdomen är även relativt vanlig kring de stora sjöarna Vänern och Vättern, kring Göteborg, på vissa ställen i Bohuslän, på Gotland samt i Blekinge och östra Skåne137.

Totalt antal fall
Bar chart of total cases of TBE in the Swedish counties 2004 – 2020
Figur 3. Totalt antal fall av TBE i Sveriges regioner 2004 – 2020. Källa: Folkhälsomyndigheten. Klickbar bild.

I figur 3 ses det totala antalet fall av TBE i Sveriges regioner under 2004 till 2020. Region Stockholm står för överlägset flest antal fall.

Notera att regionerna Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland inte är synliga i listan på bilden. Klicka på bilden för att komma till den fullständiga versionen. I den interaktiva html-versionen kan du även zooma och välja vilka regioner som visas.

I det här sammanhanget kan det vara värt att tänka på att det är den region där fallet anmäls till Folkhälsomyndigheten som redovisas. Det framgår alltså inte var personen faktiskt blev smittad, vilket skulle kunna vara en helt annan region. Detsamma gäller incidenssiffrorna nedan.

Incidens per 100 000 invånare
Bar chart of the incidence of TBE cases in Swedens counties 2004 – 2020
Figur 4. Incidensen av TBE i Sveriges regioner 2004 – 2020 (per 100 000 inv.). Källa: Folkhälsomyndigheten. Klickbar bild.

Tittar vi istället på incidensen, dvs vi tar hänsyn till invånarantalet i respektive region, blir resultatet ett annat. Region Uppsala och Södermanland (Sörmland) har de högsta antalen fall per 100 000 invånare merparten av de undersökta åren. Den streckade svarta linjen visar Sveriges totala incidens.

Notera att regionerna Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland inte är synliga i listan på bilden. Klicka på bilden för att komma till den fullständiga versionen. I den interaktiva html-versionen kan du även zooma och välja vilka regioner som visas.

Animation
Animated gif of TBE incidence in Sweden
Figur 5. Animerad grafik över incidensen av TBE i Sveriges regioner 2004 – 2020. Källa: Folkhälsomyndigheten. Klickbar bild.

Ovan ses en animerad visualisering av TBE-incidensen i Sveriges regioner under 2004 till 2020. Storleken på boll/prick är proportionell till invånarantalet i respektive region. Animationen fungerar precis som alla andra klickbara bilder i artikeln. I html-versionen kan du släcka regioner för att se det du är intresserad av tydligare och det går även att zooma. Dessutom kan du pausa bollarnas framfart ett önskat år.

När på året är risken störst?

Det korta svaret är från april till juni. Flest blir sjuka under högsommaren.

Men kan man bli smittad när som helst? Kan man bara bli smittad av TBE på sommaren? Svaret på båda frågorna är nej.

Utomhustemperaturen måste nå minst +5 °C för att fästingarna ska vara aktiva och kunna överföra smitta. Vilken tid på året som medför störst risk att bli smittad varierar alltså med vädret och var du bor. Generellt brukar man i Sverige säga att TBE-säsongen varar mellan mars och november men är som mest intensiv under sommaren. Under sommaren rapporteras också flest fall89.

I vilken ålder är TBE vanligast?

TBE är vanligast hos 40- till 69-åringar. Åtminstone är det de som syns i statistiken (figur 6). Det behöver inte tvunget betyda att de är hårdast drabbade, men flest personer som söker sjukvård för sin infektion tillhör denna åldersgrupp.

Bar chart of age distribution of TBE cases in Sweden
Figur 6. Åldersfördelning hos de som drabbats av TBE i Sverige 2004 – 2020. Källa: Folkhälsomyndigheten. Klickbar bild.

När det gäller smittsamma sjukdomar publicerar Folkhälsomyndigheten åldersstatistik i form av antal fall i 11 åldersgrupper. Det begränsar möjligheterna att räkna på t ex medelålder för en viss smittsam sjukdom. Vi får nöja oss med siffror om vilken åldersgrupp som har flest antal fall.

I det här sammanhanget är det viktigt att ha i åtanke att antalet personer i åldersgruppen 70–79 förmodligen är betydligt färre än t ex antalet 40- till 49-åringar. Man kan åtminstone se att TBE inte är en sjukdom som drabbar barn och ungdomar i någon större utsträckning.

Vilka blir sjuka? Finns det någon könsskillnad?

Ja, fler män än kvinnor drabbas av TBE. Under alla år från 2004 till 2020 var andelen män större än andelen kvinnor. Även i övriga Europa är andelen infekterade män högre10.

Nedan finns dels ett stapeldiagram (figur 7) över antalet fall uppdelat efter kön och dels en tabell över andelen drabbade män respektive kvinnor i procent (tabell 1).

Histogram of gender distribution of TBE cases in Sweden
Figur 7. Könsfördelningen av TBE-fall i Sverige 2004 – 2020. Källa: Folkhälsomyndigheten. Klickbar bild.
Tabell 1. Könsfördelningen av personer drabbade av TBE i Sverige 2004 – 2020. Källa: Folkhälsomyndigheten
ÅrMän (%)Kvinnor (%)Okänt kön (%)
200460,040,00,0
200562,837,10,1
200659,240,70,1
200755,944,00,1
200859,340,60,1
200955,744,20,1
201066,833,10,1
201155,944,00,1
201261,338,60,1
201360,239,70,1
201461,738,20,1
201562,637,30,1
201665,534,40,1
201762,637,00,4
201865,934,00,1
201964,735,20,1
202062,937,00,1

Översta raden (blå) i tabellen är klickbar. Genom att välja t ex “Kvinnor” kan du sortera tabellen och få veta vilket år som andelen TBE-sjuka kvinnor var störst respektive lägst.

Hur ser det ut i andra länder?

TBE breder ut sig som ett bälte över Baltikum, Central- och Östeuropa samt Ryssland.

TBE-bältet över Centraleuropa och Ryssland
Figur 8. TBE:s utbredningsområde. Källa: Modifierad bild från Wikipedia.
Bar chart of incidence of TBE in the EU
Figur 9. Incidens av TBE i EU & EES 2015 – 2019. Endast länder med en incidens >0,1 visas. Källa: ECDC. Klickbar bild.

I figur 9 visas incidensen av TBE från de länder som till ECDC rapporterat en incidens >0,1 fall per 100 000 invånare under åren 2015 till 201910. Medeltalet för hela EU (& EES) visas som en streckad svart linje.

Litauen har överlägset högst incidens 2016 till 2019. Så hög att det kan vara svårt att se hur vanlig sjukdomen är i de andra länderna. Klicka på bilden och släck Litauen genom att trycka på landet i listan till höger. Skalan ändras automatiskt och det blir tydligare hur t ex Estland och Slovenien skiljer sig åt.

Missa inte inlägget om Plotly där du får en grundlig men begriplig introduktion till hur man bygger diagram och visualiserar data med Python, precis som du sett i den här artikeln.

Vad kan jag göra för att skydda mig?

Fästingar trivs bäst i gräs och buskar. Ska du vistas i skog och mark är det viktigt att vara rätt klädd. Fästingarna kryper lätt in under kläderna och det kan vara bra att t ex stoppa ner byxorna i strumporna och att se till att ha långärmat. Mygg- och fästingmedel är ingen garanti för att inte bli biten.

Det finns inga belägg för att det spelar någon roll hur snabbt man lyckas få bort en fästing som bitit sig fast. Åtminstone inte när det gäller risken att drabbas av TBE eftersom fästingen har viruset i sin saliv. För borrelia är situationen en annan eftersom fästingen då behöver kräkas upp maginnehåll. Du rekommenderas trots det att alltid ta bort fästingar så fort som möjligt.

Var också noga med att titta över kroppen när du vistats i terräng där det kan finnas fästingar. Vistas du ofta i högriskområden där TBE är vanligt kan du också välja att vaccinera dig9.

Varför hjälper inte antibiotika mot TBE?

Antibiotika har ingen effekt mot TBE eftersom sjukdomen orsakas av ett virus. Antibiotika hjälper vid infektioner som beror på bakterier. Mot vissa virus finns så kallade antivirala medel men inget sådant finns som fungerar på TBE-viruset. För den som drabbas av TBE finns alltså ingen specifik behandling utan man blir tvungen att rikta in sig på att försöka mildra symtomen.

Hoppas du fått svar på dina frågor – och lite till 🙂

 

4
  1. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/tbe-fastingburen-encefalit/ [] [] []
  2. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2017/05/tbe-vaccination-i-sverige-ar-ingen-sjalvklarhet/ []
  3. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/ [] []
  4. https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/infektioner-i-hjarna-och-nerver/tbe—fastingburen-hjarninflammation/ []
  5. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county []
  6. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/ []
  7. https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/infektioner-i-hjarna-och-nerver/tbe—fastingburen-hjarninflammation/ []
  8. https://www.ecologyandsociety.org/vol2/iss1/art5/ []
  9. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tbe/ [] []
  10. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER-TBE-2019.pdf [] []

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *